ZNP w Akademii Pomorskiej

znp logo

Działalność ZNP to przede wszystkim:

  • obrona godności, praw i interesów pracowniczych członków ZNP,
  • uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego szkolnictwa wyższego i nauki,
  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,
  • reprezentowanie pracowników przed pracodawcą w sprawach pracowniczych, płacowych, socjalnych, bhp,
  • podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy członków ZNP oraz udzielanie im i członkom ich rodzin pomocy materialnej,
  • wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze i związkowe,
  • organizowanie poradnictwa prawnego dla członków organizacji w sytuacjach konfliktowych z pracodawcą,
  • prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, turystyczno- krajoznawczej i sportowej.

(Opracowano na podstawie Statutu ZNP)

Jako członek ZNP AP masz prawo do:

  • nieodpłatnej pomocy prawnej (interwencje w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy, pomoc w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy – opiniowanie wypowiedzenia, konsultacja i pomoc prawna),
  • pomocy materialnej w trudnych sytuacjach zawodowych i życiowych w formie zasiłków statutowych i zapomóg regulaminowych