Aktualności

znp logo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 12.06.2018 r.
Pełna treść tutaj lub w rozwinięciu.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Rada Zakładowa ZNP informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku podjęła decyzję o dofinansowaniu kosztów indywidualnego udziału Członków ZNP w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych lub rekreacyjnych w bieżącym roku.
Dofinansowanie nastąpi na zasadzie zwrotu kwoty w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 50 złotych na osobę po okazaniu Skarbnikowi Rady Zakładowej zakupionych biletów lub karnetów.
Spotkajmy się...
Pełna treść informacji

Przedstawiony publicznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 stycznia br. projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmodyfikowany w stosunku do wersji prezentowanej podczas Narodowego Kongresu Nauki zawiera wiele istotnych zmian będących wynikiem szerokiego dialogu ze środowiskiem akademickim, w tym ze stroną społeczną. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z aprobatą przyjmuje taki tryb przygotowania projektu ustawy i wyraża nadzieję, że w toku dalszych konsultacji oraz prac legislacyjnych metoda ta zostanie utrzymana i głos wszystkich grup pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, także akademickich związków zawodowych, zostanie uwzględniony w formułowaniu ostatecznego kształtu ustawy.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Stanowiska RSWiN ZNP
Pełna treść Stanowiska RSWiN ZNP

Prosimy zapoznać się z Apelem OPZZ w sprawie ZFŚS dotyczącym pełnego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych
Pełna treść apelu

 

Koleżanki i Koledzy,
Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Członkowie ZNP organizują doroczną imprezę XI Tatrzańskie spotkania – Wypoczynek na śniegu.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału! Kol. Marek Pasławski zachęca: „...wcale nie trzeba umieć jeździć na nartach...można spacerować...”.
Dla Członków ZNP przewidziano dofinansowanie do kosztów udziału.
Zaproszenie i szczegóły

 

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ