Aktualności

znp logo

Przedstawiony publicznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 stycznia br. projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmodyfikowany w stosunku do wersji prezentowanej podczas Narodowego Kongresu Nauki zawiera wiele istotnych zmian będących wynikiem szerokiego dialogu ze środowiskiem akademickim, w tym ze stroną społeczną. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z aprobatą przyjmuje taki tryb przygotowania projektu ustawy i wyraża nadzieję, że w toku dalszych konsultacji oraz prac legislacyjnych metoda ta zostanie utrzymana i głos wszystkich grup pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, także akademickich związków zawodowych, zostanie uwzględniony w formułowaniu ostatecznego kształtu ustawy.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Stanowiska RSWiN ZNP
Pełna treść Stanowiska RSWiN ZNP

 

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odnośnie projektu ustawy z 22 01 2018 1